warunki-techniczne-odbioru-scian-i-sufitow-wykonanych-z-plyt-gipsowo-kartonowych
Budowlane porady

Warunki techniczne odbioru ścian i sufitów wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych

Podobnie jak w większości robót budowlanych, tak i przy suchej zabudowie z płyt g-k na efekt końcowy mają wpływ wszystkie etapy wykonawstwa. Przez efekt końcowy rozumie się wykonanie wszystkich prac związanych z suchą zabudową: od momentu trasowania przebiegu aż do szpachlowania końcowego przed malowaniem, tapetowaniem lub inną metodą wykończenia powierzchni. Poprawności wykonania szeregu czynności nie sposób ocenić w momencie końcowego oddawania obiektu, ponieważ należą do tak zwanych robót zanikających. O ile na przykład niestaranne wytrasowanie przebiegu ściany czy sufitu będzie widoczne i możliwe do udokumentowania w chwili oddawania obiektu do eksploatacji, to niestarannie wykonany ruszt i montaż płyt może się ujawnić dopiero po pewnym czasie eksploatacji budynku. Aby można było kompleksowo ocenić jakość wykonania zabudowy, konieczna jest ocena jakości wykonania robót zanikających oraz efektu końcowego.

Dokonując oceny tylko efektu końcowego (w momencie odbioru ostatecznego), musimy poddać ocenie zgodność wykonanych prac z projektem. W ten sposób sprawdzamy usytuowanie ścian, sufitów, obudów. Biorąc jednak pod uwagę tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych płaszczyzn i krawędzi. Równie ważne podczas odbioru prac wydaje się stwierdzenie poprawności systemowej, czyli inaczej kompleksowe zastosowanie poprawnych materiałów budowlanych, zalecanych przez dostawców systemów. Jednym z podstawowych pomiarów jest pomiar odchylenia powierzchni od płaszczyzny. Za pomocą sztywnej łaty aluminiowej o długości 2 m sprawdza się jej przyleganie do kontrolowanej ściany. Podobnie z badaniem odchylenia krawędzi płaszczyzny od linii prostej. Przy pomocy takich samych narzędzi sprawdzane są krawędzie przecinania się dwóch płaszczyzn i sprawdza się przyleganie do nich łaty. Przy pomocy pionu murarskiego sprawdzane są odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego, natomiast waga wodna (szlauch-waga) i niwelator o krótkiej osi celowej pozwolą na sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego. Sprawdzeniu podlegają również kąty poziome, powstałe na skutek przecięcia się rzutu krzyżujących się ścian. W tabeli prezentowane są dopuszczalne odchylenia.

Na podstawie wieloletnich doświadczeń specjaliści z Polskiego Stowarzyszenia Gipsu proponują wyróżnienie rodzajów jakości szpachlowania płyt gipsowych. Celem dobrania odpowiedniego poziomu przygotowania powierzchni ścian i sufitu danego pomieszczenia do ostatecznego wykończenia konieczna jest znajomość: przeznaczenia pomieszczenia (np. pomieszczenia techniczne, biuro, mieszkanie itp.), sposobu wykończenia powierzchni (pod tapetę, farbę z połyskiem lub matową itp.) oraz sposobu oświetlenia (światło rozproszone, bezpośrednie), jak również dodatkowych wymogów inwestora.

DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA
Klasa Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji
pionowego poziomego
1. Nie większe niż 3 mm i liczbie nie większej niż 3 na łacie kontrolnej (2 m). Nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych. Nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej długości krawędzi między przegrodami. Nie większe niż 2 mm na 1m.
2. Nie większe niż 2 mm i liczbie nie większej niż 3 na łacie kontrolnej (2 m). Nie większe niż 1,5 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach wyższych. Nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany belki). Nie większe niż 1,5 mm na 1 m.

W odniesieniu do szpachlowania płyt gipsowo- kartonowych należy wyodrębnić cztery różne poziomy jakości. Jeżeli przy ocenie wykonania bądź przy odbiorze powierzchni szpachlowanych, obok światła naturalnego, ma zostać zastosowany inny rodzaj oświetlenia specjalnego, zlecający wykonanie powinien zapewnić takie same warunki oświetlenia podczas samego szpachlowania. Ocena jakości wykonania prac suchej zabudowy – ze względu na zmienność warunków oświetlenia – wymaga dokładnego zdefiniowania rodzaju oświetlenia przed rozpoczęciem szpachlowania. Dlatego też kwestia rodzaju oświetlenia musi być uwzględniona w zawieranej umowie z wykonawcą.

Poziom Szpachlowania Gipsowego – PSG 1

W odniesieniu do powierzchni, w stosunku do których nie są formułowane żadne specjalne wymagania optyczne (dekoracyjne), wystarczy zastosować szpachlowanie, które obejmuje wykonanie spoinowania połączeń płyt g-k oraz pokrycie systemową masą szpachlową widocznych części elementów mocujących i wykończeniowych. Szpachlowanie na poziomie podstawowym zakłada założenie taśmy spoinowej (papierowej lub z włókna szklanego), jeżeli wybrany system szpachlowania (rodzaj krawędzi płyty i rodzaj masy szpachlowej) to przewiduje. Stosując opłytowanie, z zastosowaniem więcej niż jedna warstwa płyt, przy warstwach spodnich konieczne jest wypełnienie spoin płyt o krawędziach skośnych i półokrągłych, lecz bez taśmy spoinowej. W tym wypadku szpachlowanie łbów wkrętów w warstwach spodnich nie jest konieczne. W wypadku powierzchni, które będą pokrywane okładzinami czy płytkami, wystarczy wypełnienie spoin. Można uniknąć wygładzania, jak również rozprowadzania masy szpachlującej na boki, poza bezpośredni obszar spoin.

Poziom Szpachlowania Gipsowego – PSG 2

Szpachlowanie na poziomie PSG 2 określa się mianem szpachlowania standardowego i jest wystarczające w stosunku do zwyczajowo stawianych wymagań w stosunku do powierzchni ścian i sufitów. Szpachlowanie na poziomie PSG 2 obejmuje szpachlowanie podstawowe PSG 1 i powtórne szpachlowanie (systemowymi masami drobnoziarnistymi) aż do osiągnięcia płynnego przejścia powierzchni spoiny do powierzchni płyty. Uwaga, nie jest dopuszczalne pozostawienie odcisków i rowków po użytych narzędziach. Jeżeli to konieczne, to zaszpachlowane powierzchnie należy wyszlifować. Przy szpachlowaniu na tym poziomie – traktowanym jako przygotowanie do okleinowania, malowania czy innego rodzaju pokrycia – nie można wykluczyć widoczności pewnych zaznaczeń, np. granicy pomiędzy powierzchnią kartonu a powierzchnią masy szpachlowej na spoinie, a szczególnie przy dodatkowym specjalnym oświetleniu. Zmniejszenie tego zjawiska wymaga dodatkowego szpachlowania i szlifowania.

Poziom Szpachlowania Gipsowego – PSG 3

W wypadku stawiania podwyższonych wymagań w stosunku do powierzchni szpachlowanych, konieczne jest podjęcie zabiegów dodatkowych, wykraczających poza szpachlowanie podstawowe i standardowe. Szpachlowanie na poziomie PSG 3 zakłada szpachlowanie standardowe PSG 2, a następnie szpachlowanie całej powierzchni spoin i kartonu specjalnymi, systemowymi masami szpachlowymi, których zadaniem jest zamknięcie mikroporów występujących na tych powierzchniach. Nakładana masa szpachlowa ma ujednorodnić strukturę powierzchni kartonu i gipsu na spoinach i łącznikach. Grubość nakładanej warstwy i nie przekracza 0,5 mm. W razie konieczności powierzchnie powinny być wypolerowane. Również w wypadku szpachlowania specjalnego nie da się w pełni wykluczyć efektów ubocznych, występujących przy przypadkowym oświetleniu. Jest to jednak dopuszczalne.

Poziom Szpachlowania Gipsowego – PSG 4

Dla spełnienia najwyższych wymagań w odniesieniu do szpachlowanych powierzchni przewiduje się szpachlowanie całej powierzchni lub zastosowanie alabastrowego gipsu sztukatorskiego. W odróżnieniu od szpachlowania specjalnego na poziomie PSG 3 na tym poziomie przewiduje się pokrycie całej powierzchni ściany czy sufitu warstwą materiału szpachlującego (tynku). Poziom jakości PSG 4 zakłada szpachlowanie standardowe (PSG 2) z poszerzeniem szerokości szpachlowania spoin. Następnie grubowarstwowe szpachlowanie całych powierzchni ścian czy sufitów, polegające na nałożeniu i wygładzeniu specjalnych, przystosowanych do tego celu materiałów (grubość warstwy do 3 mm). Poza wygładzeniem występuje często konieczność wypolerowania całej nałożonej warstwy. Pokrycie całopowierzchniowe, spełniające według tej klasyfikacji najwyższe wymagania, eliminuje możliwość odznaczania się miejsc spoin. Również wpływ oświetlenia, mającego znaczenie dla oceny końcowej wykonania powierzchni, jest tu zminimalizowany. Nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie tych zjawisk, ponieważ powierzchnia wykonywana ręcznie nie będzie nigdy idealna, a skupiony strumień świetlny – świecący równolegle do powierzchni – ujawni jej pewne falistości. Dlatego należy uwzględnić ograniczenia możliwości wykonawczych.

Producenci płyt gipsowo-kartonowych opracowali szereg zaleceń technicznych ujętych w kompleksowe systemy suchej zabudowy. Praktycy wskazują na takie zalety suchej zabudowy, jak lekkość konstrukcji nośnej, szybkość montażu, natychmiastowe użytkowanie pomieszczeń po zakończeniu prac budowlanych, ogniochronność i niska akustyczność. Należy jednak pamiętać, że potwierdzone badaniami ITB (aprobaty techniczne) parametry są osiągalne jedynie przy dokładnym realizowaniu zaleceń technicznych i stosowaniu się do reżimu technologicznego.

Opracowano na podstawie przygotowywanej do druku publikacji Polskiego Stowarzyszenia Gipsu

One Reply to “Warunki techniczne odbioru ścian i sufitów wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych

  1. ja przy odbiorze mieszkania skorzystałam z pomocy [url]http://kierownikbudowyjozwik.pl/[/url] bo obawiam się, że sama przegapiłam różne niedoskonałości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *